Vatten

Vattenansvariga ansvarar för påkoppling och avstängning av föreningens vatten. Uppdraget innebär även att i samråd med styrelsen hantera visst underhåll av gemensamma ledningar och anslutningar vid tomtgränser – vid behov med hjälp av rörmokare. Om problem uppstår före föreningens huvudventil kontaktar vattenansvariga berörd instans. Styrelsen utser en vattenansvarig för Tivoli och en för Ålkistan.

Redskap för lyft av brunnslock och hantering av ventiler förvaras hos vattenansvariga. Medhjälpare behövs vid arbetet eftersom brunnslocken är tunga att hantera.

Information till medlemmarna inför påkoppling och avstängning av vattnet finns sparad i dokument på styrelsens sidor på hemsidan. Här finns också en beskrivning av hur påkoppling respektive avstängning ska ske och kartor över ventilernas placering i området. Dessa dokument ska finnas tillgängliga för de vattenansvariga.

Påkoppling
Vattenansvariga ser till att områdets vatten kopplas på vid säsongens början, omkring den 15 april. Tidpunkten kan variera något beroende på väder och hur veckodagarna infaller. Besked om datum för påkoppling och eventuell ändring därefter ska anslås på anslagstavlor och på hemsidan i god tid innan. Där ska också anges att varje medlem ansvarar för att kontrollera egna kopplingar både inne och ute på sin lott och att personlig närvaro är önskvärd. Föreningen tar inget ansvar för eventuella vattenskador på lotter eller i stugor. Direkt efter påkopplingen går vattenansvariga en kontrollrunda som på intet sätt ersätter den enskildes ansvar.

Avstängning
Vattenansvariga ser till att områdets vatten stängs av vid säsongens slut, omkring den 15 oktober. Tidpunkten kan variera något beroende på väder och hur veckodagarna infaller. Besked om datum för avstängning och eventuell ändring därefter ska anslås på anslagstavlor och hemsidan i god tid innan. Där ska också anges att varje medlem ansvarar för att öppna egna vattenkranar inne och ute på sin lott efter att huvudledningen stängts av. Om så inte sker, finns risk att kranar fryser sönder och detta tar föreningen inte ansvar för.