Miljöarbete

Bergshamra koloniförening har en pågående ansökan om att bli miljödiplomerade via Koloniträdgårdsförbundet. Miljödiplomeringen är ett sätt att aktivt arbeta för och värna miljöarbetet i föreningen.

Föreningen har under de senaste åren anpassat ordningsreglerna i linje med kriterierna för miljödiplomering. Alla föreningens kolonister har förbundit sig att följa ordningsreglerna och har dessutom ett ansvar att efterleva kriterierna för miljödiplomering (grundnivå):

Kompostering – Alla medlemmar komposterar trädgårdsavfall på den egna lotten. Kompostering sker genom t.ex. täckodling, direktkompostering, nedgrävning, fermentering eller i kompost för trädgårdsavfall. Det egna trädgårdsavfallet blir på så sätt till mullrik och lucker jord genom det lokala kretsloppet där växtrester, gräs och flisade grenar blir till värdefulla resurser när de återförs till jorden. Avfallet bryts ned av mikroorganismer och ger jorden näringsämnen och förbättrar jordens struktur.

Jordförbättring & gödsel – I föreningen används endast naturlig jordförbättring och gödsel, ingen konstgödning. För att få en frisk och levande jord tillsätts organiskt material såsom kompost, stallgödsel, biokol, ben- och blodmjöl, alger, tång, gödselvatten baserat på näringsrika växter såsom nässlor, åkerfräken eller vallört, ”guldvatten” av utspädd urin (1/10) eller gröngödsling. Observera att kravet på att helt undvika konstgödning är pausat i nuläget efter att man upptäckt pyralider i viss organisk gödsel. Du kan ändå i första hand försöka att använda pyralidfri naturlig gödning.

Växtskydd – Endast växtskyddsmedel som är godkända för ekologisk yrkesodling används. Friska växter har bättre motståndskraft mot angrepp och sjukdomar, så en viktig del i det förebyggande arbetet är att växten har bra jord och tillgång till gödsel och vatten. Marktäckning, växtföljd samt att välja härdiga och motståndskraftiga sorter är också bra förebyggande åtgärder. Se även nästa punkt!

Biologisk mångfald – Den biologiska mångfalden är avgörande för planetens överlevnad och bidrar även till goda förutsättningar för odling. En biologiskt rik trädgård håller många skadegörare och sjukdomar i schack. Vi odlar växter, buskar och träd, gärna gamla sorter, som avlöser varandra i blomning och frukt, ger näring till pollinerare och fåglar hela säsongen. En liten äng i ett hörn, fågelbad och insektshotell gynnar också mångfalden. Vi undviker invasiva främmande arter som inte har naturliga fiender och därför riskerar att konkurrera ut inhemska arter och slå ut hela ekosystem. På FOR:s hemsida finns aktuell och bra information om invasiva arter.

Bevattning, vatten & avlopp – Vatten är en ändlig resurs som vi måste spara och ta vara på. Vi tar till vara på regnvatten och gråvatten från disk och hygien för bevattning på den egna lotten. Genom täckodling kan vi minska avdunstningen. Vi undviker att vattna under varma dagar då det mesta av vattnet då dunstar snabbt. Vi vattnar riktat där det behövs, dvs inte med vattenspridare.

Eldning & grillning – Vid grillning får endast miljömärkt tändvätska, tändpapper, tändklossar, tändblock, tändrör och/eller eltändare användas. Bränning av trädgårdsavfall får inte ske på den egna lotten och praktiseras i regel inte heller gemensamt inom föreningen.

Produkter & avfall – Avfall källsorteras enligt stadens anvisningar. Endast hushållskemikalier med låg miljöpåverkan får användas för t.ex. disk, tvätt och rengöring. Gråvattnet ska återanvändas för bevattning på den egna lotten. Vi gör hållbara val av byggmaterial och färg och undviker engångsartiklar i plast.

Du kan läsa mer om miljödiplomering på Koloniträdgårdsförbundets hemsida. Vid frågor om föreningens miljöarbete är du välkommen att kontakta miljöansvarig Anna Blidberg, lott 59.