Valberedning

Valberedningen förbereder val av föreningens styrelse och revisorer.

8. Valberedning

8.1 En valberedning med minst två ledamöter ska utses på årsmötet. Valbar till valberedningen är alla medlemmar i föreningen med undantag för styrelsens ledamöter.

8.2 Valberedningen bör under odlingssäsongen förbereda val av styrelse och revisorer för nästkommande år och ska senast den 1 februari till styrelsen inkomma med skriftligt förslag som bifogas kallelsen till årsmötet. Valberedningen ska redovisa samtliga av medlemmarna föreslagna kandidater till respektive uppdrag.

Föreningens stadgar