Revisorer

Revisorernas uppgift är utföra revision genom att verifiera föreningens bokföring, beslutsmässighet och verksamhet. Revisorerna håller sig fortlöpande informerade om föreningens aktiviteter och utgifter. De har tillgång till styrelsens mötesprotokoll och övriga dokument som finns under styrelsens lösenordsskyddade sidor på hemsidan.

7. Räkenskaper och revision

7.1 Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari till 31 december.

7.2 Revisorerna granskar räkenskaper och förvaltning. De av styrelsen upprättade balans- och resultaträkningarna samt förvaltningsberättelsen ska vara revisorerna tillhanda senast fem veckor före ordinarie årsmöte. Revisorer väljs av årsmötet för en tid av två år med växelvis avgång.

7.3 Revisorerna ska årligen avge en revisionsberättelse senast två veckor före ordinarie årsmöte. I berättelsen ska även anges om ansvarsfrihet för styrelsen tillstyrks eller avstyrks.

Föreningens stadgar