Intresselista

Ansvariga för intresselistan sköter kontakterna med de som är intresserade av att bli kolonister, administrerar föreningens intresselista och är behjälpliga med information om överlåtelseprocessen till säljare och köpare. Läs mer om intresselistan här.

Ansvariga för intresselistan svarar på frågor från intresserade. Om inget formellt hinder föreligger (t.ex. att intressenten är bosatt utanför Storstockholm) översänds information och en blankett för intresseanmälan. Efter att ifylld blankett och administrativ avgift kommit in till föreningen, registreras intressenten i intresselistan.

I början av varje år skickar ansvariga för intresselistan ut information till alla i intresselistan om det gångna årets överlåtelser och annat som kan vara av intresse för dem. I utskicket påminns även intressenterna om att betala in den årliga administrativa avgiften för att stå kvar i intresselistan.

Under odlingssäsongen bjuder ansvariga för intresselistan in nytillkomna intressenter till ett informationsmöte, där de inbjudna även har möjlighet att ställa frågor.

När en medlem vill frånträda sin lott ska medlemmen kontakta styrelsen i god tid före överlåtelsen. Föreningen har möjlighet att hävda så kallat hembud (se nyttjanderättsavtal). Stugan ska i första hand erbjudas de som står i föreningens intresselista, vilket sker genom gruppmail. Först efter 14 dagar när ingen köpare hittats inom intresselistan får köpare sökas på annat håll.