VATTENANSVARIGA

Ansvariga för påkoppling och avstängning av koloniområdets vatten utses av styrelsen. Det skall finnas en ansvarig för Tivoli och en för Ålkistan.

Uppdraget består i att inför odlingssäsongen koppla på och vid säsongens slut stänga av vattnet. Vid större problem med områdets huvudledning eller anslutningarna vid tomtgränserna avgör vattenansvariga tillsammans med styrelsen hur detta skall åtgärdas. Om problem uppkommer före vår huvudventil kontaktar vattenansvariga berörd instans.

Vattenansvariga

     
  Peter Hagström, lott 56 (Tivoli)  
Lars Erixon, lott 1 (Ålkistan)

Redskap för lyft av brunnslock och hantering av ventiler förvaras hos de ansvariga. Medhjälpare behövs vid arbetet eftersom brunnslocken är tunga att hantera.

Dokument som skall anslås på anslagstavlorna och införas på hemsidan i samband med vattnets påkoppling och avstängning, finns exemplifierade i styrelsens rutinpärm. Här återfinns också beskrivning hur påkoppling respektive avstängning skall ske och kartor över ventilernas placering i området. Dessa dokument görs tillgängliga för de vattenansvariga.

Påkoppling
Vattenansvariga ser till att områdets vatten kopplas på vid säsongens början. Påkopplingen sker omkring den 15 april, tidpunkten kan skjutas framåt eller bakåt i tiden beroende på vädret. Besked om datum och tid för påkoppling och eventuell ändring av tidpunkt skall anslås på föreningens båda anslagstavlor och på hemsidan i god tid innan. Där skall också anges att det är den enskildes ansvar att kontrollera egna kopplingar både ute och inne och att personlig närvaro är önskvärd. Föreningen tar inget ansvar för eventuella vattenskador på egna tomten eller i stugor.

Direkt efter påkopplingen går de ansvariga en kontrollrunda som på intet sätt ersätter den enskildes ansvar.

Avstängning
Vattenansvariga stänger av vattnet för området omkring den 15 oktober. Besked om datum och tid för avstängning som kan skjutas framåt eller bakåt i tiden, skall anslås på föreningens båda anslagstavlor och på hemsidan i god tid innan. Där skall också anges att det är den enskildes ansvar att öppna egna vattenkranar inne och ute efter att avstängning av huvudledningen skett. Om inte så sker, finns risk att kranar fryser sönder och detta tar inte föreningen ansvar för.