VALBEREDNING
Valberedningens arbetsgrupp väljs av föreningen på årsmötet.

Vad säger ordboken?

Valberedning, inom vissa organisationer kallad nomineringskommitté, är en förtroendevald arbetsgrupp inom en organisation (såsom ett bolag, ett politiskt parti eller en förening) vars mål är att förbereda val av funktionärer, till exempel styrelse.

Valberedningens uppgift är att samla kandidater och om de har mandat jämföra deras kompetens och att om lämpligt förorda något alternativ. Vanligtvis förbereder valberedningen kandidater till alla valbara platser förutom valberedningen själv.

Föreningens valberedning
Jan-Olof Drangert Kanalvägen 23

Utdrag ur Bergshamra koloniförenings stadgar angående valberedning:

8. Valberedning

8.1 En valberedning med minst två ledamöter ska utses på årsmötet. Valbar till valberedningen är alla medlemmar i föreningen med undantag för styrelsens ledamöter.

8.2 Valberedningen bör under odlingssäsongen förbereda val av styrelse och revisorer för nästkommande år och ska senast den 1 februari till styrelsen inkomma med skriftligt förslag som bifogas kallelsen till årsmötet.
Valberedningen ska redovisa samtliga av medlemmarna föreslagna kandidater till respektive uppdrag.