STUDIEANSVARIG

Anvarig utses av styrelsen.

Uppdraget består i att behandla egna eller andra medlemmars förslag till kurser eller liknande studieverksamhet som kan vara av intresse för kolonister. Den ansvariga håller sig ajour med de kurser och möjligheter till bidrag som finns att tillgå.

Syftet med uppdraget är att sprida kunskap i ämnen som gagnar föreningen och dess medlemmar. I princip bör kurser och aktiviteter vara självfinansierade, t. ex. genom avgifter för deltagarna.

Studieansvarig

Kristina Björkman, Furuvägen 78