Sommarmötet söndagen den 20 augusti 2017.


Söndagen den 20 augusti samlades närmare ett femtiotal kolonister till föreningens årliga sommarmöte.

Mötet har en informell prägel, styrelsen lämnar information om vad som tilldragit sig och vad som förväntas under året, inga protokoll skrivs, men här kommer en personlig redogörelse:Ordföranden Ewa Elfner hälsade välkommen och uttryckte sin glädje över att så många kommit till sommarmötet. Efter att ha presenterat medlemmarna i styrelsen, informerade hon om händelser i kolonin, av vilka de flesta tidigare redovisats på hemsidan.

Hon presenterade också föreningens förtroendevalda och deras respektive ansvarsområden och poängterade hur viktiga de förtroendevalda är för verksamheten i föreningen.Kassören Monica Karlsson berättade att våra kostnader och intäkter i stort följer budgeten. Hon fortsatte med att fakturan för medlems- och arrendeavgifter håller på att behandlas och att den sedan kommer att skickas ut i oktober med senaste betaldatum den 30 november. Hon vädjade till alla att betala den i tid. Då slipper jag jaga sena betalare och kan få min julledighet, avslutade hon.


Ledamoten Jan-Olof Drangert redogjorde därefter om några pågående ärenden som berör oss:

Allra först gällde det förslaget på lösning av problemet med översvämningar som i flera år i Tivoliområdet drabbat en del kolonister med vatten på lotterna och många fler kolonister med översvämningsmygg. För att åskådliggöra det hela visade han en schematisk ritning över det aktuella området.

Förslaget har medlemmarna fått ta del av i form av en minnesanteckning från ett möte med stadsträdgårdsmästaren. Lösningen skulle vara ett anläggande av en våtmark på allmänningen i hagen mot motorklubben. Detta pga att man hittat salamandrar där som kommunen vill bevara, och bildandet av en våtmark skulle vara gynnsamt för dessa.

Vad är då en salamander? Klicka på länken nedan för info:
Salamander

Frågor och farhågor har med anledning av minnesanteckningen framförts till styrelsen - hade man nu ändrat ståndpunkt angående mygg- och vattenproblemen? Så är det inte påpekade Jan-Olov och fortsatte: våtmarken ska skapas på så sätt att marken vid vattensamlingen grävs ut och marken runtom flackas ut så den tidvis torkar ut till fördel för djur och förfång för mygg.

En livlig diskussion uppstod och många synpunkter framfördes. Bland annat förordades en pump för att leda bort överflödigt vatten till viken vid motorklubben. Jan-Olov informerade om att förslaget för närvarande bearbetas av konsulter och att ett slutgiltigt förslag även skall tillställas länsstyrelsen. Troligast är, om förslaget går igenom i alla instanser, att anläggandet av den planerade våtmarken påbörjas först nästa år. Allt avslutades med en önskan att stadsträdgårdsmästaren skulle inbjudas att informera oss vid lämpligt tillfälle.

Han fortsatte med att ta upp råttproblemet som uppstått i området. Här gäller det att varje enskild kolonist måste kontakta sitt försäkringsbolag. Koloniföreningen kan alltså inte lämna en generell ansökan om råttbekämpning som skulle gälla för alla drabbade.


Lena Appelgren som är vår miljöansvariga, berättade om problemen med de invasiva arterna som etablerat sig i området. Med invasiva menas främmande arter som från början inte hör hemma i vårt område och som tar över annan natur. De är också svåra att få bort.

Bolltisteln är en sådan växt som finns här och främst då på Tivoliudden. Solna stad kommer att bekämpa den och andra invasiva arter på sitt område och vi får göra det samma i våra trädgårdar. Viktigt att ta bort bolltisteln innan den sätter frön.
Parkslide är en mycket aggressiv växt som finns i några av våra trädgårdar och även intill Hälsans stig. Den har tidigare sålts i handelsträdgårdar, då som ersättning för bambu. Här några riktlinjer för att bekämpa parkslide:
Får inte läggas på komposten, inte ens askan efter växten får läggas där.
Ska inte heller hackas eftersom varje del kan rota sig.
Ett sätt att försöka bekämpa den är att klippa ner den 4 gånger om året. Man ska veta att den kan kasta ut rotändar ända till sju meter.
Lena ska undersöka om parkslide får läggas i containern.
Lupiner är en vacker men aggressiv växt som också kan ta över på ett icke önskvärt sätt.

Ledamoten Kerstin Bünsow talade först om arbetsdagen, och då speciellt om ogräsrensningen på Tivolis parkering. Hon har på eget initiativ under några år använt en "sladd" som med gott resultat tagit bort det mesta av ogräset. Denna metod har dock denna torra säsong varit helt meningslös. Man har också försökt att bränna bort ogräset. Kraftigare redskap behövs. För tillfället lämnas ideérna med maskiner därhän.

Hon fortsatte med att berätta om sitt deltagande i Östra regionen av Koloniträdgårdsförbundet vars sista kongress enligt gammal ordning hon bevistat, eftersom de nu gjort en omorganisation. Hon informerade om att när östra regionen har sitt årsmöte har vi som kolonister möjlighet att lägga fram våra åsikter och försöka påverka.

Anna Blidberg avslutade sommarmötet med att berätta om bokashikompostering. Det fick ske i föreningsstugan eftersom det börjat regna och tältet måste tas ner.

Anna berättade om bokashi som är ett nytt sätt att kompostera sitt matavfall och omvandla det till jord och gödning. Tekniken kommer från Japan och bygger på att matavfallet fermenteras i en lufttät behållare, alltså utan syre i motsats till vanlig kompostering som sker med syre och resulterar i förmultning. Denna kompostering sker mycket snabbare än vanlig kompostering.

Det man behöver är en lufttät bokashi-hink under köksbänken (två behållare införskaffas för kontinuerlig kompostering) och bokashi-kli som innehåller jästsvamp och olika bakteriekulturer. Dessutom kan man behöva tillsätta något strömaterial eller papper för att det inte skall bli för vått i behållaren för då kan det gå fel och börja lukta illa. När en fylld hink fått stå i två veckor är den färdig och man kan gräva ned innehållet i jorden några decimeter ner.

Anna har använt den här metoden i några år som boende i lägenhet och tycker den är mycket enklare än t.e.x kompostering med mask som kräver mycket mer tillsyn. Man kan förvara bokashin utomhus när den är färdig, även under vintern. Mikroberna kommer igång igen när det blir varmt.

Läs mer om denna metod att kompostera matavfallet:

Bokashi


Och naturligtvis - ett stort tack till festkommittén som såg till att vi fick kaffe med bröd!