REVISORER
Revisorer väljs av föreningen på årsmötet.

Vad säger ordboken?

En revisor är en tjänsteman vars uppgift är att utföra revision genom att verifiera bokföring, beslutsmässighet och verksamhet i en organisation, till exempel en förening, en myndighet eller ett företag.

Föreningens revisorer
 
 Fr vänster Tommy Rundqvist Ängsvägen 19 och Gösta Torssell Ekvägen 65

Utdrag ur Bergshamra koloniförenings stadgar angående revision:

7. Räkenskaper och revision

7.1 Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari till 31 december.

7.2 Revisorerna granskar räkenskaper och förvaltning.
De av styrelsen upprättade balans- och resultaträkningarna samt förvaltningsberättelsen ska vara revisorerna tillhanda senast fem veckor före ordinarie årsmöte. Revisorer väljs av årsmötet för en tid av två år med växelvis avgång.

7.3 Revisorerna ska årligen avge en revisionsberättelse senast två veckor före ordinarie årsmöte. I ­berättelsen ska även anges om ansvarsfrihet för styrelsen tillstyrks eller avstyrks.


Kommentar:

Revisorerna i Bergshamra koloniförening håller sig fortlöpande informerade om föreningens planerade aktiviteter och utgifter under året. Detta kan ske eftersom de har tillgång till styrelsens mötesprotokoll och övriga dokument som finns på styrelsens skyddade sidor på hemsidan.