INTRESSELISTA FÖR MEDLEMSKAP OCH KÖP AV KOLONISTUGA

Ansvarig för intresselistan utses av styrelsen. Uppdraget består i att sköta kontakterna med intressenterna och administrera intresselistan. Dessutom, när en stuga blir ledig, att efter samråd med stugägaren informera intressenterna med gruppmail.

Ansvariga intresselistan

 
 
 
Från vänster:
Ewa Elfner, lott 61 och Anette Lindström, lott 81
 

Intressenterna har oftast vandrat i området eller bekantat sig med föreningen under länken Intresselista och sedan tagit kontakt med ansvariga för intresselistan. Om inget formellt hinder föreligger, t.ex. boende utanför Storstockholm, översänds ett informationsblad om hur man blir kolonist genom förvärv av kolonistuga efter att ha blivit godkänd som medlem och därmed fått nyttjanderätt till lotten. Blanketten för intresseanmälan bifogas och när den kommer i retur med erforderliga uppgifter och anmälningsavgiften erlagts, sker registrering på intresselistan.

I början av varje år sänds ett brev till alla på listan som berättar om årets eventuella försäljningar och annat som kan vara av intresse för dem. Detta brev utgör också en avisering om den årliga avgiften som måste betalas varje år för att man skall kvarstå på listan.

Under odlingssäsongen inbjuder de ansvariga alla nya intressenter till informationsmöte, där det ytterligare klargörs vad det innebär att vara kolonist och där de inbjudna har möjlighet att ställa frågor.

När en stugägare vill frånträda sin lott måste denne anmäla detta till styrelsen som kontrollerar att inget hinder föreligger för försäljning. Stugan skall sedan i första hand erbjudas till de personer som står på intresselistan. Detta sker genom att de ansvariga för intresselistan, efter samråd med stugägaren om erforderliga uppgifter, sänder ut ett gruppmail där intressenterna ombedes kontakta stugägaren direkt för visning. Först efter 14 dagar när ingen köpare hittats på intresselistan får köpare sökas på annat håll.